คณะธรรมทาน

tummatan resizeความฝันของคณะธรรมทาน กิจการอันเป็นองคาพยพของการรื้อฟื้นและส่งเสริมการปฏิบัติธรรม แบ่งเป็น ๓ แผนกดังนี้ (ก) แผนกสวนโมกขพลาราม ๑. แผนกวิชาธิการ และตู้สมุด, ทำการค้นคว้าทางฝ่ายหลักวิชาโดยเฉพาะ ๒. แผนกสัมภารการ และปฏิคม, ทำงานจัดสถานที่ และต้อนรับแขกของสถานนี้ ๓. แผนกสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความรู้ ทำการติดต่อกับคนทั่วไป ๔. แผนกนักปฏิบัติธรรม ทำการค้นคว้าด้วยทางวิปัสนา โดยเฉพาะ ๕. แผนกเผยแพร่วิชชาที่ค้นได้ ด้วยวิธีทันสมัย และมีศิลปะ ๖. พิพิธภัณฑ์ ภาวนูปกรณ์ มีวัตถุและภาพเกื้อกูลแก่การศึกษากัมมัฏฐานทุกชนิด (ข) แผนกคณะธรรมทาน ๗. แผนกจาริกแพร่ธรรม ทั่วทุกจังหวัด, หรือทั่วประเทศ ๘. แผนกทำการเทศนา ประจำสำนัก, หรือเฉพาะในเขตไชยา ๙. แผนกห้องอ่านหนังสือประชาชน, จูงให้รักการศึกษา ๑๐. แผนกห้องสมุดสำหรับการค้นคว้า, สร้างตู้สมุดให้เพียงพอแก่การงานที่ทำ ๑๑. แผนกกองวิชาธิการ ทำการค้นคว้าร้อยกรองสรรพวิชาทางพุทธศาสนา, ๑๒. แผนกดำเนิน วิธีโฆษณาการที่ทันสมัย, ตลอดถึงนโยบาย, ๑๓. แผนกหนังสือพิมพ์ ออกตามรายคาบตามสามารถ, เพื่อโฆษณาธรรมและสื่อสาร ๑๔. แผนกหนังสือเอกสาร, พิมพ์หนังสือจำหน่ายเอากุศลเป็นกำไร, และแจกฟรี ๑๕. แผนกโรงพิมพ์, เพื่อบำบัดความยุ่งยากอันเกิดจากการพิมพ์ที่อื่นไกล ๑๖. แผนกโรงเรียนอบรมตามหลักพุทธศาสนา, และพุทธวิทยาลัย (ค) แผนกบำเพ็ญทานฃ ๑๗. แผนกบำเพ็ญทานประจำสัปดาห์ หรือปักษ์, (เช่นสังฆทาน) ๑๘. แผนกบำเพ็ญทานประจำปี, (เช่นกฐินตามวิธีที่ถูกทางธรรม) ๑๙. แผนกบำเพ็ญทานคราวพิเศษ, (เช่นทุพภิกขภัย โรงเรียนเด็กอนาถา) ความฝันทั้งหมดนี้ ได้เริ่มเป็นความฝันจริงขึ้นทีละเล็กละน้อย โดยลำดับ ๆ, ตามความสามารถที่ผู้มีกำลังน้อยจะทำไปได้. ในปัจจุบันนี้ คน ๆ เดียว บางทีต้องรับหน้าที่ในแผนกเหล่านี้ถึง ๑๐ แผนก, จึงยังเป็นการยากที่จะทำได้ดีเต็มที่. แต่อย่างไรก็ตาม คณะธรรมทานหวังอยู่ในความเอื้อเฟื้อ, อนุโมทนา, ร่วมมือของบรรดาท่านผู้มีกำลังทรัพย์ กำลังความรู้ และกำลังปัญญา ที่เห็นพ้องและช่วยเหลือตามควรทั่วไป, และจักต้องมีวันหนึ่งซึ่งความฝันเหล่านี้ จะฟักตัวขึ้นเป็นความจริงอย่างบริบูรณ์. โปรดถือว่า คณะธรรมทาน รอคอยการช่วยเหลือในประเภทใดประเภทหนึ่ง ของทานผู้ยินดีช่วยอยู่เสมอ!