สำนักพิมพ์ธรรมสภา

dhammasapa

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีปณิธานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ตามเจตนารมณ์ของท่านเจ้าคุณพระสุธรรมเมธี (นายบรรลือ สุขธรรม ป.ธ.๘) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ก่อสร้างธรรมสภาในสมัยนั้น อันเป็นธรรมสภาแห่งแรกของประเทศไทยสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ทรงปิดทองของลูกนิมิตเอก ในวันที่ ๓ พฤศจิการยน ๒๔๙๒