กองทุนเกื้อโลก (ป. อ. ปยุตฺโต)

 

payutto


จากครั้นพุทธกาล เมื่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระประสงค์ส่งภิกษุออกเผยแผ่ธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ พระองค์ทรงประทานพระพุทธโอวาทแก่หมู่ภิกษุ “จรถ ภิกขฺเว พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลเป็นไทยได้ความว่า “จงจาริกไปประเทศพระศาสนา เพื่อประโยชน์และความสุขของพหูชน เพื่อเมตตาเกื้อกูลแก่ชาวโลก”

จากอดีตสู่ปัจจุบัน พระสุปฏิปันโนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามพุทธวจนะมาตลอด ยังให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่โลกมานับเนื่องมากกว่า ๒,๕๐๐ ปี จวบจนอุบัติ พระภิกษุหนุ่ม พระมหาประยุทธ อารยางกูร นาคหลวงรูปที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลปัจจุบัน จัดเป็นต้นแบบแห่งพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกาลสมัย ปัจจุบันท่านดำรงสมณศักดิ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

เนื่องในโอกาสมงคลวาร ๗๒ ปี ของพระเดชพระคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) หมู่ศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเห็นสมควรจักถวายพุทธบูชาพร้อมทั้งอาจริยบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสุปฏิปันโนทั้งหลาย โดยปรารภพระเดชพระคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เป็นหลัก จัดตั้งกองทุนเกื้อโลก (ป. อ. ปยุตฺโต) ขึ้นในมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาในกาลต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่ออุปถัมภ์ดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมโดยประยุกต์พุทธธรรมให้เข้ากับยุคสมัย เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญของสังคมชุมชนโลกโดยคณะผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญปัญหานั้น ๆ พร้อมทั้งข้อสรุป วิธีแก้ปัญหาในเชิงพุทธธรรม

๒.เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่กองทุนฯจะหาได้ให้แก่ผู้มีความสามารถด้านศาสตร์หรือศิลปะ ในแนวทางต่าง ๆ โดยผลงานดังกล่าวนั้นต้องมีพุทธธรรมเป็นพื้นฐาน

๓.วิธีการและเป้าหมายเพื่อเผยแผ่พุทธธรรมให้ขยายวงกว้างสู่สังคมโลกผ่านทางเว็บไซต์ www.payutto.org พร้อมปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มีความเหมาะสมแก่กาลสมัย