นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

         ๑. life-brary.com ตระหนักดีถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานตามบทบัญญัติว่าด้วยข้อมูลส่วนตัว (Personal Data (Privacy) Ordinance) ("บทบัญญัติ") ตลอดเวลา ในการรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

         ๒. ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะมีการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานมีความถูกต้อง และจะไม่ถูกจัดเก็บข้อมูลไว้นานเกินความจำเป็น หรือจะถูกทำลายทิ้งตามระเบียบว่าด้วยระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลภายใน

         ๓. การเก็บข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้งาน เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางเว็บไซต์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

         ๔. ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูลหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

         ๕. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึง การประมวลผล หรือการลบทิ้งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ

         ๖. ผู้ใช้งานมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนซึ่งเราเก็บรักษาไว้ โดยเราจะดำเนินการกับคำร้องขอเข้าถึงหรือขอแก้ไขข้อมูลของลูกค้ารายนั้น ๆ ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น

         ๗. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานถือเป็นความลับ จะสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้เท่าที่บทบัญญัติอนุญาตไว้หรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น